Polaganje za “B” kategoriju

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Minimalan broj časova za kandidate za B1 I B kategoriju (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka)

Kandidat se osposobljava za upravljanje vozilima kategorije: Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije:
AM A1 A2 A B1 F M
B TO 30+10 5+2 5+2 5+2 5+2 / 15+5 20+5
PO 40 35 35 30 30 20 20 40

Poligonske radnje

VOŽNJA NAPRED SA PROMENOM STEPENA PRENOSA I UNAZAD SA PROMENOM SAOBRAĆAJNE TRAKE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat od polaznog polja „I”, ubrzava vozilo sa promenom stepena prenosa i zaustavlja se u zaustavnom polju „II”, pri čemu horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg dela vozila na podlogu mora biti u tom polju. Iz tog položaja vozilo se kreće hodom unazad uz promenu saobraćajne trake, prolazeći kroz prolazno polje „III” i ponovnom promenom saobraćajne trake vraća se na polazno polje „I”, pri čemu se celo vozilo zaustavlja u tom polju. Prilikom kretanja vozila hodom unazad kandidat koristi vozačka ogledala, odnosno gleda preko ramena. Tokom kretanja hodom unazad od zaustavnog polja „II” do polaznog polja „I” vozilo se može zaustaviti najviše 2 puta i izvršiti jedan korak korekcije (jedan korak korekcije je kretanje vozilom suprotno zadatom smeru).

KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat od polazne linije „m” do linije kočenja „n” ubrzava do brzine od 30 km/h, nakon čega usporava forsiranim neprekidnim delovanjem na komandu radne kočnice, i zaustavlja se tako da horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg dela vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. Sila na komandi se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kog točka.

PARKIRANJE VOZILA POD PRAVIM UGLOM, VOŽNJOM UNAZAD

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred pravolinijski do položaja „2”, iz koga jednim hodom unazad pod pravim uglom, vozilo zaustavlja na parking mesto, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta.

PARKIRANJE VOZILA PODUŽNO, VOŽNJOM UNAZAD

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred pravolinijski do položaja „2”, odakle jednim hodom unazad i najviše jednim hodom unapred, vozilo zaustavlja na parking mesto, pri čemu celo vozilo mora biti u polju parking mesta.

POLUKRUŽNO OKRETANJE VOZILA SA NAJVIŠE TRI POTPUNA MANEVRA NA PROSTORU ŠIRINE DVE SAOBRAĆAJNE TRAKE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1” kreće hodom unapred do položaja „2”, iz koga se hodom unazad kreće do položaja „3”, a zatim hodom unapred vozilom zauzima položaj „4” na drugoj saobraćajnoj traci namenjenoj za kretanje u suprotnom smeru.

ZAUSTAVLJANJE I POLAZAK VOZILOM NA PUTU SA USPONOM

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat zaustavlja vozilo na putu sa usponom, pri čemu su svi točkovi vozila na usponu, a zatim kreće vozilom hodom unapred, pri čemu se vozilo ne sme pokrenuti unazad.