Polaganje za “A” kategoriju

 A1 

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 A2 

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine. Motocikli na kojima se polaže vozački ispit za ove kategorije mogu imati mehanički ili automatski menjač.

Minimalan broj časova za kandidate za motocikl i moped (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka):

Kandidat se osposobljava za upravljanje vozilima kategorije: Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE F M
A1 TO 30+10 / / / 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 15+5 20+5
PO 20 7 / / 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A2 TO 30+10 / / / 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 15+5 20+5
PO 30 14 7 / 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
A TO 30+10 / / / 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 15+5 20+5
PO 40 20 14 7 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Poligonske radnje

VOŽNJA PO PRAVCU I ZAUSTAVLJANJE

Izvodi se u označenom koridoru prema situaciji na slici. Kandidat od polaznog polja „I” kreće ubrzavajući do brzine od 15-20 km/h, nakon čega usporava i zaustavlja se u polju „II”, tako da najisturenija tačka prednjeg točka vozila, ne prođe poprečnu vertikalnu graničnu ravan tog polja, odnosno koridora. Nakon polaska vozilom kandidat noge stavlja na držač za noge, a kod zaustavljanja oslanja se jednom nogom na tlo

KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE

Izvodi se u označenom koridoru na dva načina, prema situaciji na slici. Na prvi način, kandidat od polazne linije „m”, do linije kočenja „n” ubrzava do brzine od 30 km/h, nakon čega usporava, do polja „I”, delujući neprekidno na obe komande kočnog sistema, da bi se zaustavio u tom polju, tako da kontaktna površina prednjeg točka sa podlogom bude u tom polju, a horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. Na drugi način, kandidat istom brzinom dolazi do linije kočenja „n”, nakon čega forsiranim neprekidnim delovanjem na obe komande kočnog sistema ostvaruje što kraći put zaustavljanja, tako da na kraju kočenja horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. U oba slučaja sila na komandama se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kojeg točka.

„SLALOM” VOŽNJA

Izvodi se u označenom koridoru, prema situaciji na slici. Kandidat se od polazne linije „m” vozilom kreće bez zaustavljanja, između najmanje 7 saobraćajnih kupa, do ciljne linije „n”, iza koje se zaustavlja, pri čemu kontaktna površina zadnjeg točka sa podlogom mora biti iza ciljne linije. Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu.

VOŽNJA PUTANJOM U OBLIKU BROJA „8”

Izvodi se u označenom prostoru prema situaciji na slici. Kandidat se od polazno-ciljne linije „m” kreće vozilom, bez zaustavljanja, dva puta putanjom u obliku broja „8”, a završava radnju prolaskom preko linije „m”. Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu.