Polaganje za “C” kategoriju

 

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Minimalan broj časova za kandidate za C1 i C kategoriju (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka)

Kandidat se osposobljava za upravljanje vozilima kategorije: Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije:
B BE C1 C1E
C TO / 5+2 5+2 / /
PO / 15 15 7 7

Poligonske radnje

VOŽNJA NAPRED SA PROMENOM STEPENA PRENOSA I UNAZAD SA PROMENOM SAOBRAĆAJNE TRAKE

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom, od polaznog polja „I”, kreće saobraćajnom trakom, ubrzava vozilo sa promenom stepena prenosa i zaustavlja se u zaustavnom polju „II”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju. Iz zaustavnog položaja vozilo se kreće hodom unazad prolazeći kroz prolazno polje „III”, nakon čega menja saobraćajnu traku i zaustavlja se u zaustavnom polju „IV”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju. Prilikom kretanja vozila hodom unazad kandidat koristi vozačka ogledala. Tokom izvođenja radnje od zaustavnog polja „II” do zaustavnog polja „IV”, vozilo se može zaustavljati najviše dva puta i po potrebi izvršiti najviše jedan korak korekcije.

PARKIRANJE VOZILA POD PRAVIM UGLOM, VOŽNJOM UNAZAD, ZBOG UTOVARA-ISTOVARA

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1”, određenim na slici, kreće unazad i skretanjem udesno pod pravim uglom, zaustavlja se u zaustavnom polju „I”, pri čemu celo vozilo mora biti u tom polju sa položajem određenim na slici. Tokom kretanja od položaja „1” do zaustavnog polja „I”, kandidat može zaustavljati vozilo i po potrebi izvršiti najviše jedan korak korekcije.